ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 สำนักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิตฯ
44 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *