NRRU Toastmasters Club รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก “Corporate Recognition Award” สถาบันการศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU Toastmasters Club ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์...