ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 09.00 น. กองกลางได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน