ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง