ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ