ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561...