กองกลาง ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล การประสานงาน ในการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง