ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรรอบ 9 เดือน ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคล และคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้ร่วมประชุม หารือการเขียนรายงานแผนฯ รอบ 9 เดือน ณ ห้อง 9.07.05-06 อาคาร 9 ชั้น 7 เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก...