ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจราจร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:30 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง