สนอ. ประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีกรรมการและตัวแทนจากกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง