ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:30 น. คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประชุมเพื่อหารือ การบริหารสำนักงานอธิการบดี  การดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติการของกองต่าง ๆ  รวมถึงแนวปฏิบัติการพิจารณาภารกิจหน่วยงาน  

ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร (KM) ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต...