ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการ KM ชุดใหม่ โดย ดร.ไสว กันนุลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง