ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ณ ฉัตรทิพย์ รีสอร์ท อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบาย นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดาใจ โลห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่ความสำเร็จ…

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน

Read More

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และแนวทางการจัดทำรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ KM เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ติดตามการดำเนินงานของแต่ละ CoP เพื่อรายงานต่อกรรมการบริหารหน่วยงาน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561

Read More

โครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับคณะ/สำนัก/สถาบัน จัดโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ NRRU Show & Share 2017ณ เรือนโคราช โดย ท่านอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ : NRRU Show &…

Read More

ประชุมคณะกรรมการ KM มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อหารือ การจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 :NRRU Show & Share 2017 “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น” เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำคำกล่าวรายงาน กำกับให้เป็นไปตามลำดับพิธีการ…

Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.ไสว กันนุลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ การจัดสรรงบประมาณ…

Read More

ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร (KM) ด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ…

Read More

KM Lunch talk สนอ.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม KM Lunch talk โดยคณะกรรมการ KM เข้าร่วมกิจกรรม  

Read More